Vedtak definisjon

Definisjon Avgjørelse som treffes av offentlig organ i henhold til Forvaltningsloven, og som er underlagt dennes krav til saksbehandlin . Definisjon av vedtak i Online Dictionary. Et vedtak er en forvaltningsavgjørelse som omfattes av § første ledd bokstav a.

Ordene å vedta, vedtak og vedtekt henger språklig nært sammen og beskriver. Forvaltningslovens definisjon av vedtak gjelder bare i forvaltningsretten. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet . Et vedtak er en betegnelse på en avgjørelse truffet under utøvelse av offentlig myndighet, som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter .

Enkeltvedtak er innen norsk forvaltningsrett et vedtak med en eller flere bestemte personer som adressat. Betydningen av ordinært vedtak: ordinært vedtak (flertall vanlige oppløsninger) (lov) En resolusjon som krever et flertall av medlemmene til stede på gen. Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan . Hoveddelen av oppgaven består i å analysere de begrepene som inngår i forvaltningslovens definisjon av enkeltvedtak.

Kommunens vedtak om godkjenning etter § 5-kan påklages til sentralt nivå i . I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er. Pasient eller nærmeste pårørende kan klage til Fylkesmannen på et vedtak om tvang. Dersom et vedtak varer lenger enn tre måneder skal Fylkesmannen i alle . Offentlig myndighetsutøvelse er per definisjon avgjørelser som er truffet.

Ugyldige vedtakEt vedtak kan være ugyldig dersom vedtaket er truffet . Vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, eks. Administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ. Administrasjonens definisjon av sin rolle før politiske vedtak fattes.

Klageorganets anledning til å endre førsteinstansens vedtak. Definisjon: Et vedtak omgjøres når det fattes nytt vedtak som ikke er forenlig . Det er den faktiske tiden i henhold til vedtak, dvs. DahlbergHauge underlig definisjon av demokrati du operer med. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes (§ 17).

Partene i saken skal varsles og gis anledning til å . Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig Vedtatt. Det skal foretas en definisjon av ordinær drift og vedlikehold av. Vedtaket om stedlig ledelse er ikke noe man kan ha et helt fleksibelt forhold til, sier Torgeir Micaelsen (Ap).

Klage med pålegg om tilsvar og vedtak frå forbrukar- og husleigetvistutvalet. Vedtak frå fylkesmennene om separasjon og skilsmisse. Det kan for eksempel fattes vedtak om særskilt fartsgrense på strekninger.

Definisjon av personopplysning i personopplysningsloven. Europarådet har vedtatt for å utdype reglene i KP innenfor nærmere avgrensede områder.