Tidsubestemt leieavtale

En tidsubestemt leieavtale er en leieavtale som varer helt til den blir sagt opp. Det er med andre ord ikke avtalt når leieperioden tar slutt. Når du inngår en leieavtale kan avtalen gjelde for en bestemt tidsperiode eller den kan gjelde tidsubestemt frem til en av partene sier den opp.

Dersom en leieavtale er inngått i strid med bestemmelsene i Husleieloven § 9- skal avtalen anses som en tidsubestemt leieavtale. Velg melloen tidsbestemt leieavtale en tidsbestemt leieavtale som kan sies opp en tidsubestemt leieavtale. Det er ikke tillatt med andre leieavtaler!

Eksempel på flyttevarsel når tidsbestemt leieavtale er gått ut.

Hvilke grunner holder og hvilke ikke når utleieren sier opp et tidsubestemt husleieforhold? En ren tidsbestemt leieavtale kan ikke sies opp av utleier i leieperioden, men ofte er annet avtalt. I praksis kan også mange tidsbestemte leieavtaler sies opp i . Annet ledd gir partene mulighet til å avtale at partene skal ha rett til å si opp en tidsbestemt leieavtale i leietiden.

Dette innebærer at leieavtalen kan opphøre . Men det forekommer at en leieavtale ikke kan sies opp av den ene part, se nærmere . Som hovedregel bør man sørge for å ha en skriftlig leieavtale som er. En tidsubestemt leieavtale løper til den sies opp av en av partene, i henhold til . En leieavtale kan være tidsbestemt eller tidsubestemt.

Er det ikke avtalt noen tidsbegrensning for når . Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt. Er ikke annet avtalt, kan tidsubestemt leieavtale sies opp av leieren. En tidsbestemt leieavtale kan sies opp i leietiden i samsvar med bestemmelsene i §§ 9-til 9- dersom det er avtalt, eller dersom utleieren har . I leiekontrakten min står det at oppsigelsestiden er måneder første året og måneder de neste årene.

Jeg leier ut vår sokkelleilighet og leietaker har plutselig funnet ut at han ikke har råd betale mer og vil flytte. En tidsubestemt leieavtale er en avtale som løper til leietaker eller utleier sier den opp. Hva er forskjellen på en tidsbestemt og en tidsubestemt leieavtale? Dersom opphørstidspunktet ikke er fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt.

I en tidsbestemt husleiekontrakt skal det gå klart frem av kontrakten at den ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre. En tidsubestemt leieavtale løper på ubestemt tid inntil en av partene sier opp. Er det inngått en tidsbestemt avtale, plikter utleier å opplyse om at avtalen ikke . Det finnes to ulike leieavtaler, nemlig tidsbestemt og tidsubestemt.

Disse to kan kombineres, men det er ikke tillatt med andre leieavtaler. Kjennetegnet til en tidsubestemt leieavtale er at den løper frem til den blir oppsagt.