Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller eitt år seinast innan. Vi og samarbeidspartiene vil gi flere barn mulighet til å gå i barnehagen. Derfor utvider vi retten, og gir 6flere barn rett til plass allerede fra .

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass. Retten til barnehageplass etter fylte ett år utvides til også å gjelde. Den rødgrønne regjeringen innførte lovfestet rett til barnehageplass i 2009.

Slik søker du; Når får du svar på søknaden? Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen . Barn av asylsøkere har ikke rett på barnehageplass før det både er fattet vedtak om oppholdstillatelse, og foreldrene og barna er varig bosatt i . Rett til barnehageplass for barn av asylsøkere . I følge barnehageloven § 12a, har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til barnehageplass. Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i oktober 20har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 20hvis de søker om plass senest 1. Nå foreslår regjeringen at også barn født i september og oktober skal få lovfestet rett til barnehageplass når de fyller ett år.

Til høsten vil regjeringen utvide fristen med to . Rett til barnehageplass skal gi barn gode oppvekstvilkår, styrke Norge som kunnskapsnasjon, samt bidra til å utjevne sosiale forskjeller og til å . Flere barn får trolig rett til barnehageplass høsten 2016.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag om . Lovfestet rett til plass gjelder kun i hovedopptaket, og da må du søke om plass senest 1. Nye regler gjør at barn som er født i september og oktober også . Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av oktober det året det året det søkes om plass. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober i år, skal ha rett på barnehageplass allerede fra 2016. Regjeringen har foreslått at retten til barnehageplass skal utvides til også å gjelde barn født i september og oktober året før inntak. Barn som fyller ett år innen utgangen av august 201 og som har søkt innen 1. Det følger av Barnehageloves § 12a første ledd at barnet har rett til plass i barnehage fra august, når barnet har fylt ett år før utgangen av . Informasjon fra Kristiansund Kommune: Flere barn får rett til barnehageplass høsten 2016. Barn som vert år i september og oktober i år, har lovfesta rett til barnehageplass frå den månaden dei fyller år.

Reiertsen var saksordfører for lovendringen som innebærer at barn som fyller ett år i enten september eller oktober gis rett til barnehageplass . Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet . Det er nå innført en utvidet rett til barnehageplass for de minste . Nå skal også barn født i september og oktober få lovfestet rett til barnehageplass. Det er i disse dager ute en høring om utvidet rett til barnehageplass. Retten vil omfatte også barn født i september og oktober året før.

Stortinget har vedtatt flere endringer i barnehageloven. Frå inneverande barnehageår som startar 15.